Powered by Blogger.

Panalangin ng Narsni ECH

Banal na Lingkod! Ikaw ang huwaran ng ganap na pag-aalay ng sarili sa iba. Sa aking pagtupad ng tungkulin sa araw na ito, lukuban Mo ako ng Iyong Banal na Espiritu upang maganap ang banal na kalooban Mo sa buhay ng mga pasyenteng paglilingkuran ko ngayon. Loobin Mong makita kita sa katauhan nila na nagbabata ng sari-saring karamdaman at hirap; madama Kita sa paghawak ng kanilang mga palad na umaasa ng tapat na pag-aaruga; marinig Kita sa kanilang mga tinig ng pagdaing at pagsusumamo; maunawaan Kita sa kanilang mga litanya ng pangangailangan; madamayan Kita sa pag-unawa sa kanilang kalagayang puno ng dalita, at mayakap Kita sa kanilang mga panalangin para sa mabilis na kagalingan. Lagi Mong ipaalala sa akin na hinirang Mo akong maging nars upang maglingkod at ihandog nang walang pasubali ang sarili nang sa gayon ay makabahagi Mo ako sa pagpapalaganap ng iyong kaharian sa mundo. Panginoon, narito ang Iyong alipin na handang tumalima sa Iyong ipagagawa. Amen.

0 Comments:

Post a Comment

About This Blog

Blog Archive

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP