Powered by Blogger.

PARI… PARE
(Para sa mga paring naliligaw ng landas sa TAON ng mga PARI)

Ikaw ay tinawag na pari


Alagad ni Kristong Hari


Yaman mo’y malinis na puri


Kaloobang busilak ay ibang uri

Tagapag-akay sa tamang landas


Tagapayong nagbibigay ng lunas


Tagapayapa ng kaluluwang nag-aaklas


Tagapamagitan ng yumaong nagkawas

Presensya mo’y kailangan sa daigdig


Ipakita si Kristo sa sangkatauhang ligalig


Homilya mo’y tinig ng Diyos sa nakikinig


Pumapatid ng uhaw gaya ng malamig na tubig

Pagkahubad ng alba matapos ang misa


Lalabas ng simbahan, sa tao’y makikiisa


Pagbabagong-anyo’y nagaganap nang kusa


Ito ba’y magandang himala o isang parusa?

Ika’y paring tinatawag ngayong pare


Madalas sa pagtitipon ng mga pare


Kamunduha’y niyakap na parang tore


Nilimot ang panatang mabuhay na pobre

Tuwina’y lasing at pilit sa pananalangin


Walang alab sa pagmimisa’t mga gawain


Takbo ng isip ay malabo’t laging bugnutin


Hanap ay ligaya’t krus (ay) ayaw pasanin

Pagbabalatkayo’y ginawang isang libangan


Masayang umaakay ng parokyano sa kahibangan


Si Kristo’y ginagawang kasangkapan at tuntungan


Nang sariling layon ay maangkin sa kandungan

Anong angkop na pangalan ang babagay


Na marapat sa iyo’y itawag at ibigay?


Paring sugo’t kinatawan ng Diyos na buhay


O pareng binyagan sa alak at sumusuray?

By:ECH, Filed Filipino and Literary

0 Comments:

Post a Comment

About This Blog

Blog Archive

  © Blogger template Webnolia by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP